ระบบ RemomaxERPS มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการทำงานได้ทุกรูปแบบตามความต้องการขององค์กรคุณ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้

Manufacturing Resource Planning (MRP)

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจไว้ด้วยกันเพื่อช่วยการตัดสินใจทางด้านการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
 • Master Production Scheduling (MPS)
 • Item Master Data
 • Bill of Materials (BOM)
 • Production Resources Data
 • Inventories & Orders (Inventory Control)
 • Purchasing Management
 • Material Requirements Planning (MRP)
 • Shop Floor Control (SFC)
 • Capacity Planning or Capacity Requirements Planning (CRP)
 • Standard Costing (Cost Control)
 • Cost Reporting / Management (Cost Control)
 • Distribution Resource Planning (DRP)

 

Supply Chain Management (SCM)

เตรียมการและควบคุมการทำงานที่เกี่ยวกับ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการเคลื่อนไหวและจัดเก็บของ วัตถุดิบ (raw materials) ของที่อยู่ระหว่างการผลิต (work in process) และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว (finished goods) ตั้งแต่จุึดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง

 • Demand Management
 • Order Fulfillment
 • Manufacturing Flow Management
 • Supplier Relationship Management
 • Product Development and Commercialization
 • Returns Management

 

Customer Relationship Management (CRM)

หากลยุทธทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อที่ทำให้มีผลรายได้ ผลกำไร และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

 • Lead Management
 • Account & Contact Management
 • Reports & Dashboards
 • Activity Management
 • Ticket Management
 • Notifications

 

Finance Resource Management (FRM)

จัดการระบบการเงินทุกแง่มุมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Financial Accounting
  • General Ledger
  • Accounts Receivable
  • Accounts Payable
  • Purchasing
 • Project Accounting
  • Asset Management
  • Project Tracking Applications
 • Expense Management
  • Expense Report
  • Payment Request
  • Travel Plan

 

Human Resource Management (HRM)

จัดการบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 • Workforce Planning
 • Recruitment
 • Skills Management
 • Training and Development
 • Personnel Administration
 • Compensation
 • Time Management
 • Travel Management
 • Personnel Cost Planning
 • Performance Appraisal

 

Custom Modules

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีความแตกต่างอย่างไรจากองค์กรอื่นๆ เราสามารถพัฒนาระบบ RemomaxERPS ให้มีฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น

 • Office Automation
 • Security & Surveillance
 • Custom Device Integration
 • Credit Card Processing
 • Custom Printing Form

 

 
Copyright © 1999-2012 Remomax, All Rights Reserved.